Om os

FREDERIKSHAVN BAPTISTKIRKE

Baptistkirken på toppen

Visioner


Menigheden skal være et trygt, varmt og levende fællesskab, der virker for udbredelse af evangeliet og budskabet om Jesus Kristus som vores personlige frelser, og som arbejder med dette i alle dens aktiviteter.


Menigheden ønsker, med fokus på baptistiske værdier, at samarbejde ligeværdigt med andre trosretninger og kristne fællesskaber.


Menigheden ønsker et børne- og ungdomsarbejde, der appellerer til nutidens børn og unge og lader dem møde det kristne evangelium og udvikle selvstændighed, medansvar og demokratisk livsholdning.


Menigheden vil arbejde med forskellige gudstjenesteformer, der gør budskabet om evangeliet levende og nærværende, og som anvender mange forskellige virkemidler til at tilskynde forsamlingen til glad og aktiv medvirken.


Frederikshavn


Hvem er vi?


Menigheden tæller p.t. 74 medlemmer. I Frederikshavn er der, som hovedregel, gudstjeneste hver søndag, dog undtaget de måneder, hvor der er 5 søndage, idet d. 5. søndag i en sådan måned altid er en fællesgudstjeneste i enten Frederikshavn og Skagen. Ved gudstjenesterne er der som regel børnekirke, hvor børnene har aktiviteter, der passer til deres alder og behov, medens de voksne har gudstjeneste. Ved andre gudstjenester deltager børnene i denne sammen med de voksne. Vi forsøger at gøre gudstjenesterne så vedkommende og alsidige så muligt, således at vi efterkommer behovene hos så mange som muligt. Som hovedregel fejres der nadver ved den første gudstjeneste i måneden.


Menigheden har åbent medlemsskab, hvilket betyder, at enhver, der på forhånd overfor menigheden har tilkendegivet, at han/hun tror på Jesus Kristus som sin personlige frelser, og som ønsker medlemskab af menigheden og dermed vil anerkende dens vedtægter, kan blive medlem uanset tidligere tilknytning til andre trosretninger eller kirker. Ønsker du nærmere oplysninger om dette, så kontakt gerne menighedsrådet.


Menigheden driver børnearbejde i Frederikshavn og Jerup, hvor der findes 2 spejderkredse. Læs nærmere om disse under børnearbejde.


Menigheden modtager ikke offentlige midler til dens arbejde, men afholder alle udgifter til bygninger, løn, mission og daglig drift ud af midler, der er indsamlet gennem menighedsarbejdet, ligesom hovedparten af de praktiske, daglige gøremål udføres af menighedens medlemmer. Alle funktioner i menigheden er frivillige, og der udbetales ikke løn eller vederlag for disse. Undtagelsen er præsten, der er ansat på funktionærvilkår.


Alle menighedens anliggender besluttes på et forhandlingsmøde, hvortil alle medlemmer har adgang og stemmeret. Desuden har andre interesserede adgang og taleret. Der afholdes 4 ordinære forhandlingsmøder om året. Det første i året benævnes menighedens årsmøde.


Menigheden er deltager i det økumeniske arbejde i Frederikshavn sammen med de øvrige kirker.


Menigheden udgiver et menighedsblad 4 gange om året, hvor der kan ses programmer og omtaler, og læses løst og fast om menighedens daglige arbejde. Endvidere udsendes jævnligt nyhedsbreve og andre meddelelser

Skagen


Hvem er vi?Skagenskredsen har sit daglige arbejde i Skagen. Her er der som hovedregel gudstjeneste 2 gange om måneden. Der er som regel nadver ved den første gudstjeneste i måneden.


Kredsen deltager i det økumeniske arbejde i Skagen sammen med de øvrige kirker.