Børnearbejde

FREDERIKSHAVN BAPTISTKIRKE

Baptistkirken på toppen

Spejderne i Frederikshavn
Børnekirken

Spejderne i Jerup
Danske Baptisters Spejderkorps er for både piger og drenge. Men sådan har det ikke al-tid været. I 1972 blev det diskuteret heftigt, om Danske Baptisters Pigespejderkorps (DBP) og Danske Baptisters Drengespejder-korps (DBD) skulle fusionere til et spejder-korps. Bølgerne gik højt, men det endte med en sammenlægning i 1973.


Nu - mere end 40 år senere - har mange kun et skuldertræk til overs for fortidens diskus-sioner. Men dengang havde spørgsmålet stor betydning og mange spejderkredse fortsatte, også i årene efter 1973, som "rene" drenge- eller pigespejderkredse.


Sådan afspejler spejderarbejdet det samfund, vi er er en del af. Derfor er en af spejderbe-vægelsens fornemste opgaver at lære børn og unge om demokratiets spilleregler, lære dem at forholde sig til omverdenen, lytte til andre og selv danne sig sin mening.


Hos Baptistspejderne har vi arbejdet med dette for øje siden 1930Førerstævnet er øverste myndighed


I Danske Baptisters Spejderkorps er det Fø-rerstævnet, der er øverste myndighed. Fører-stævnet afholdes over en weekend i foråret og her tages beslutninger om korpsets frem-tid. Alle spejdere over 15 år kan deltage med stemmeret.


Korpsrådet


Mellem førerstævnerne ledes korpset af et korpsråd, som består en spejderchef, en vice-spejderchef, en korpsrådsformand, en korps-kasserer, en International Commissioner for pigerne i korpset og 7 øvrige medlemmer. Al-le medlemmer af korpsrådet vælges på Fører-stævnet. Korpsrådet mødes 4-6 gange årligt.


Den daglige ledelse


Mellem korpsrådsmøderne ledes korpset af forretningsudvalget, der består af spejderche-ferne, korpsrådsformanden og kassereren. Det daglige administrative arbejde varetages af korpskonsulenten på korpskontoret.


Kredsene


Ude i kredsene er det Kredsrådet, der har an-svaret for kredsens arbejde. Kredsrådet be-står af repræsentanter for førerne, forældre-ne og den lokale baptistmenighed. I det dag-lige ledes kredsen af kredsføreren sammen med de øvrige spejderførere. Kredsene kan slutte sig sammen i Divisioner, hvor det giver mening for samarbejdet


Alt arbejde Danske Baptisters Spejderkorps udføres frivilligt og ulønnet, kun korpskonsu-lenten er ansat.